Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς”.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής. Η πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις, η δε πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας μόνο με αναγνωρισμένο τίτλο.

Σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των κάτωθι μοριοποιημένων κριτηρίων.

α. Της γραπτής ή προφορικής εξέτασης των υποψηφίων, σε ποσοστό 35%, στα μαθήματα Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Χρήση H/Y.

β. Του γενικού βαθμού του πτυχίου, σε ποσοστό 20%.

γ. Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα, σε ποσοστό 10%.

δ. Της επίδοσης σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10% ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ε. Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας σε συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, σε ποσοστό 7.5%.

στ. Της γλωσσομάθειας, με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.

ζ. Της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%.