Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι/ες Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς”.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί/ες της ελληνικής. Η πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις, η δε πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας μόνο με αναγνωρισμένο τίτλο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ