Μαθήματα

Πρόγραμμα μαθημάτων και ερευνητικής απασχόλησης του κύκλου ειδίκευσης του ΠΜΣ στη “Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον”

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κωδικός Ώρες ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α. Πρακτική Μετεωρολογία GMCM 101Y 2 5
β. Προγραμματισμός Η/Υ GMCM 102Y 2 7
γ. Θερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας GMCM 103Y 2 6
δ. Κλίμα Μεσογείου-Ελλάδας GMCM 104Y 2 5
ε. Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία GMCM 105Y 2 7
ΣΥΝΟΛΟ: 10 30
B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α. Δυναμική Μετεωρολογία GMCM 201Y 2 5
β. Συνοπτική Μετεωρολογία GMCM 202Y 2 5
γ. Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία GMCM 203Y 2 5
δ. Ατμοσφαιρική Ρύπανση GMCM 204Y 2 5
ε. Αγρομετεωρολογία GMCM 205Y 2 5
στ. Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης GMCM 206Y 2 5
ΣΥΝΟΛΟ: 12 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α. Φυσική Νεφών και Τροποποίηση του Καιρού GMCM 301Y 2 7
β. Δυναμική και Φυσική Κλιματολογία GMCM 302Y 2 6
γ. Κλιματικές Μεταβολές GMCM 303Y 2 4
δ. Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα GMCM 304Y 2 5
ε. Αριθμητική Πρόγνωση καιρού GMCM 305Y 2 4
στ. Κλιματικά Μοντέλα GMCM 306Y 2 4
ΣΥΝΟΛΟ: 12 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία GMCM 401Y 30
β. Πρακτική άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ: 30

 

Σημείωση: Στο Δ΄ εξάμηνο περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α.
ECTS: Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες