Ελληνικά

Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ Υγεία & Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ Υγεία & Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

News
September 27

Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ Υγεία & Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ), Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΠΘ), Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ), και  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΑΤΕΙΘ),  προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)   "Υγεία και Περιβαλλοντικοί παράγοντες".                                                     

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Συνημμενη η αίτηση.