Χρονική Διάρκεια και Προϋποθέσεις Απόκτησης ΜΔΕ

Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του Μ.∆.Ε. «Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον» απαιτούνται 4 εξάµηνα που αντιστοιχούν σε συνολικά 120 ΕCTS. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαµήνων οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 90 ECTS, στο τέταρτο εξάµηνο πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) µηνός και εκπονούν τη ∆ιατριβή Ειδίκευσης (30 ECTS) την οποία υποστηρίζουν ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου.