Χρονική Διάρκεια και Προϋποθέσεις Απόκτησης ΜΔΕ

Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαµήνων οι Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/ιες παρακολουθούν και εξετάζονται σε µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 90 ECTS, στο τρίτο εξάµηνο πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση και εκπονούν τη ∆ιατριβή Ειδίκευσης (30 ECTS) την οποία υποστηρίζουν ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου.

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ

Ενημερωτικό φυλλάδιο ΠΜΣ