Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. «Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον» αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήµης της Μετεωρολογίας, της Κλιµατολογίας και του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος, µέσω της δηµιουργίας ειδικευµένων επιστηµόνων και της αποτελεσµατικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας και εφαρµογής. Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στον κλάδο Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον. Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στους κλάδους α) Μετεωρολογία, β) Κλιματολογία και γ) Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, που συνδέονται άμεσα με τη μελέτη θεμάτων της Bασικής και της Εφαρμοσμένης έρευνας στις Επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Μετεωρολογίας, οι φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα της Πρακτικής, Συνοπτικής και ∆υναμικής Μετεωρολογίας, της Αγρομετεωρολογίας, Φυσικής Νεφών και Υδρομετεωρολογίας, καθώς και στα θέματα Πρόγνωσης και Τροποποίησης Καιρού. Επίσης στο πλαίσιο της Κλιματολογίας εμβαθύνουν σε θέματα ∆υναμικής, Φυσικής και Εφαρμοσμένης Κλιματολογίας, στις μεθόδους Κλιματικής Ανάλυσης καθώς και στη κατανόηση των Κλιματικών Μεταβολών. Τέλος, στο πλαίσιο του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος δίδεται έμφαση στη Ρύπανση και Χημεία της Ατμόσφαιρας, στο ισοζύγιο Ακτινοβολιών, καθώς και στις φυσικές διαδικασίες του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος. Οι φοιτητές εκτός της προαναφερθείσας θεωρητικής κατάρτισης, αποκτούν πρακτική εμπειρία από την πρακτική άσκηση ενός (1) μηνός στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε θέματα Πρόγνωσης και Τροποποίησης Καιρού, καθώς και ανάλυσης και σύνθεσης μετεωρολογικών δεδομένων για την δημιουργία μετεωρολογικών χαρτών. Τέλος, αποκτούν σύγχρονη ερευνητική εμπειρία διαμέσου της εκπόνησης της μεταπτυχιακής ∆ιατριβής Ειδίκευσης στα σχετικά θέματα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς”.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής. Η πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις, η δε πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας μόνο με αναγνωρισμένο τίτλο.