Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγήτρια - Κλιματολογία με έμφαση στη Συνοπτική και Δυναμική Κλιματολογία

231-099-8414
chanag@geo.auth.gr

Καθηγητής - Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Αέρια Ρύπανση

231-099-8240
zanis@geo.auth.gr

Καθηγητής - Μετεωρολογία-Αγρομετεωρολογία

231-099-8640
thmavrom@geo.auth.gr

Καθηγητής - Μετεωρολογία με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

231-099-8899
hfeidas@geo.auth.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Φυσική Κλιματολογία-Κλιματικά μοντέλα

231-099-8307
katragou@geo.auth.gr

Aναπληρωτής Καθηγητής - Συνοπτική Μετεωρολογία

231-099-8477
pyth@auth.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Κλιματολογία-Κλιματικές Αλλαγές

231-099-8404
diatol@geo.auth.gr